โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่คณะครูอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ