รวมบรรยากาศกิจกรรม Nikon Youth Club
หัวข้อ: Photography and Post Processing Landscape
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา: 13:00 – 16:30 น.
สถานที่: อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ม.บูรพา จ.ชลบุรี